Obchodní podmínky

 1. Touto přepravní smlouvou se dopravce zavazuje provést pro objednatele (dále také jako „zadavatel“) s odbornou péčí přepravu zásilky z místa nakládky do místa vykládky, to za podmínek sjednaných touto smlouvou, a odpovídá za vzniklé škody na zásilce od okamžiku převzetí zásilky dopravcem do jejího vydání příjemci. Uzavřením smlouvy, popř. nejpozději převzetím zásilky, dopravce potvrzuje, že mu jsou známy veškeré bezpečnostní a právní předpisy pro provádění přepravy a zavazuje se tyto předpisy dodržovat. Dopravce se zavazuje k přepravě vždy zajistit nákladní list ve smyslu Úmluvy CMR (dále jen „CMR list“).
 1. Dopravce se zavazuje mít platné pojištění odpovědnosti dopravce pro sjednaný druh přepravy, které kryje plně jeho odpovědnost, nejméně však ve výši 5 mil. Kč, zahrnující zejména pojištění odpovědnosti za ztrátu a/nebo poškození zásilky či její části, jakož i pojištění na hodnotu přepravované zásilky dle čl. 24 Úmluvy CMR a pojištění zvláštního zájmu na dodání dle čl. 26 Úmluvy CMR, každé ve výši 5 mil. Kč, nesjednají-li strany výslovně jinak. Dopravce se zavazuje za zadavatele uvést do nákladního listu CMR doložku čl. 24 Úmluvy CMR – cenu zásilky ve výši 5 mil. Kč a doložku čl. 26 odst. 2 Úmluvy CMR – zvláštní zájem na dodání ve výši 5 mil. Kč, nesjednají-li strany výslovně jinak.
 1. Dopravce není oprávněn bez písemného souhlasu zadavatele k zásilce doložit žádnou jinou zásilku a/nebo něco jiného a/nebo připojit další vozidlo, zásilku přeložit na jiné vozidlo ani není oprávněn použít k provedení přepravy zásilky jiného dopravce, subdodavatele a/nebo pomocníka. Poruší-li dopravce jakýkoli závazek dle předchozí věty, zadavateli vzniká právo na smluvní pokutu ve výši desetinásobku přepravného za každé jednotlivé porušení a dopravce se zavazuje smluvní pokutu uhradit.
 1. V případě jakýchkoliv problémů a/nebo nejasností vzniklých nebo zjištěných během přepravy, to včetně případného ohrožení sjednaných termínů nakládky/vykládky, se zavazuje dopravce neprodleně informovat zadavatele o těchto skutečnostech. Dopravce se zavazuje informovat zadavatele o jakékoli skutečnosti vzniklé nebo zjištěné během přepravy, která je v rozporu s podmínkami této smlouvy, a zavazuje se zadavatele průběžně informovat o průběhu přepravy (přesný čas nakládky/vykládky, čas, vznik a důvod prostojů, čas zaclení/vyclení apod.).
 1. Přepravní smlouva je uzavřena okamžikem přijetí – potvrzení objednávky dopravcem (písemně/emailem/telefonicky), a nepotvrdí-li dopravce objednávku, pak nejpozději v okamžiku, kdy dopravce přistaví vozidlo k nakládce, když smluvní strany sjednávají, že obsah této smlouvy je tak konkludentně potvrzen dopravcem.
 1. Splatnost přepravného smluvní strany sjednávají v délce 60 dnů od doručení řádné a čitelné faktury dopravce zadavateli na doručovací adresu zadavatele obsahující správnou částku přepravného včetně správné výše DPH, případnou informaci o faktoringu, byl- li výslovně dohodnut v této smlouvě, včetně 2 ks potvrzených originálů CMR listů, dodacích listů, byly – li součástí dokladů předávaných dopravci při nakládce, a ostatních dokladů, jsou-li sjednány v této smlouvě, přičemž všechny tyto doklady musí být čitelné, náležitě vyplněny, potvrzeny a podepsány běžným způsobem a způsobem odpovídajícím Úmluvě CMR, faktura musí obsahovat číslo přepravní smlouvy zadavatele (dále jen „přepravní doklady“); nejsou-li splněny veškeré podmínky dle tohoto ujednání, je a) zadavatel oprávněn fakturu dopravci vrátit k přepracování s tím, že pro splatnost opravené a/nebo řádnými doklady doložené faktury platí toto ujednání a zároveň b) je oprávněn za administrativní zátěž ekonomického oddělení spojenou s porušením povinnosti dopravce dle tohoto ujednání požadovat po dopravci úhradu těchto nákladů sjednaných dohodou stran paušální částkou ve výši 250 Kč (dále jen „administrativní poplatek“). Dopravce se zavazuje fakturu a přepravní doklady dle tohoto ujednání dodat zadavateli nejpozději do 21 dnů ode dne ukončení přepravy; nedodá-li dopravce fakturu a přepravní doklady zadavateli nejpozději do 21 dnů ode dne ukončení přepravy, vzniká zadavateli právo na smluvní pokutu ve výši až 30 % ze sjednaného přepravného.
 1. Odpovědnost zadavatele za škodu vzniklou dopravci v důsledku prodlení s nakládkou a/nebo clením a/nebo vykládkou aj. (dále jen „prostoj“), není-li za takový prostoj odpovědný sám dopravce, je omezena dohodou stran na částku ve výši 300,- Kč za každý, byť jen započatý, den prostoje, přičemž taková škoda musí být náležitě dopravcem doložena potvrzením o prostoji a důvodech prostoje, zároveň musí zadavatel být o prostoji neprodleně informován písemně/emailem, a to nejpozději do 12 hodin od jejich vzniku. Prostoje v rozsahu nepřekračující v jednotlivém případě 24 hodin jsou zohledněny již v ceně přepravy.
 1. Dopravce se zavazuje účastnit se nakládky a vykládky, postupovat dle čl. 8 Úmluvy CMR, zapsat do CMR listu doložky čl. 24 a čl. 26 Úmluvy CMR dle této smlouvy, zkontrolovat počet kusů a označení zásilky, zjevný stav zásilky, obalu zásilky a způsob uložení na vozidle. V případě, že nebude moci dopravce toto provést, zavazuje se učinit písemnou výhradu do listu CMR, a to slovně s odůvodněním. Při špatném uložení zásilky se dopravce zavazuje upozornit odesílatele s výzvou k nápravě, a pokud odesílatel nepřeloží zásilku, tak informuje dopravce zadavatele a učiní písemnou výhradu do listu CMR. List CMR vyplňuje dopravce dle pokynů zadavatele a pokud dopravci nepředal list CMR odesílatel, tak se ho na vlastní náklady zavazuje vystavit a předložit odesílateli, to včetně zápisu sjednané výše doložky čl. 24 a čl. 26 Úmluvy CMR dopravce.
 1. Dopravce se zavazuje provést přepravu zásilky s maximální a odbornou potřebnou péčí tak, aby zásilka byla vystavována co nejmenším rizikům při přepravě, zejména se zavazuje volit pečlivě způsob přepravy, technicky a provozně způsobilý typ vozidla pro bezpečnou přepravu zásilky, trasu přepravy, posádku vozidla nejméně 2 člennou a místa pro zastavení vozidla, jakož i dle charakteru zásilky zabezpečit ochranu zásilky při zastavení vozidla. Dle dohody stran platí, že zásilka je velmi cennou, není-li výslovně sjednáno jinak.
 1. Dopravce odpovídá za řádné zajištění a upevnění zásilky v souladu s bezpečnostními i dopravními předpisy a zavazuje disponovat takovým zajišťovacím materiálem podle druhu nákladu. Dopravce se zavazuje řádně provést veškerá celní a obdobná řízení prováděná při provádění přepravy.
 1. Sjednaná cena za přepravu (přepravné) je smluvní cena, která zahrnuje veškeré poplatky související s přepravou zásilky, příplatek za sjednaný čl. 24 Úmluvy CMR (ve výši 5% z přepravného), příplatek za sjednaný čl. 26 odst. 2 Úmluvy CMR (ve výši 5% z přepravného), příplatek za sjednanou konkurenční doložku, příplatek za použití hlídaných parkovišť, příplatek za provádění nakládky/vykládky zásilky a expresní příplatek. Jakékoliv další navýšení sjednané ceny musí být písemně odsouhlaseno zadavatelem.
 1. Zadavateli vzniká právo na smluvní pokutu (i) ve výši sjednané ceny přepravy, a) neprovede-li dopravce řádnou kontrolu stavu zásilky či jejího obalu; b) neprovede-li dopravce kontrolu uložení zásilky před zahájením přepravy; c) neinformuje-li dopravce včas zadavatele o rozporech listu CMR s touto smlouvou; d) nedodrží-li dopravce povinnost včas informovat zadavatele o ohrožení sjednaných termínů nakládky/vykládky; d) nemá-li dopravce k dispozici a/nebo správně nepoužije nástroje k řádnému upevnění zásilky a/nebo řádné upevnění zásilky nezajistí; e) nedodá-li dopravce řádně a včas elektronicky zadavateli přepravní doklady; (ii) ve výši sjednané ceny přepravy za každých, byť jen započatých, 6 hodin trvání prodlení dopravce s dohodnutým termínem nakládky; (iii) ve výši 10 (deseti) násobku sjednané ceny přepravy, neučiní-li dopravce sjednané zápisy do listu CMR (zejména doložku dle čl. 24 nebo 26 odst. 2 Úmluvy CMR), a dopravce se zavazuje ji zadavateli uhradit.
 1. Údaje o osobách (odesílatel/příjemce), místu nakládky či vykládky, přepravné či specifických podmínkách přepravy, které byly dopravci sděleny při sjednávání smlouvy o přepravě a/nebo v průběhu přepravy a/nebo které vyplývají z dokladů předaných dopravci v souvislosti s přepravou, představují součást obchodního tajemství zadavatele přepravy, a dopravce se zavazuje tyto informace nesdělovat třetím osobám ani je nijak jinak pro sebe nevyužit, když je smí využít výhradně k plnění této přepravní smlouvy, to vše po dobu 3 (třech) let od získání takových informací. Jakékoliv neoprávněné využití těchto informací dopravcem či zpřístupnění jiným osobám je nekalou soutěží. Poruší-li dopravce závazek nezpřístupnit a/nebo nevyužít informace dle předchozí věty, zadavateli vzniká právo na smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) a dopravce se zavazuje ji uhradit.
 1. V případě multimodální přepravy vykonává dopravce pouze dílčí část přepravy v sjednaném rozsahu a odpovídá ve smyslu čl 34 a násl. Úmluvy CMR jako postupný dopravce. Dopravce je tedy povinen při převzetí nebo předání vozidla (tj. návěsu či přívěsu) se zásilkou řádně zkontrolovat zjevný stav vozidla, plomby či zámků vozidla a uvést veškeré nedostatky do listu CMR, příp. kontrolního listu či obdobného předávacího protokolu, a v případě zjištění závady okamžitě informovat zadavatele. Neuvede-li dopravce při převzetí žádné výhrady, platí čl. 9 odst. 2 Úmluvy CMR.
 1. Odpovídá-li dopravce za škodu, je zadavatel oprávněn použít všechny své pohledávky zadavatele vůči dopravci na jistotu ve smyslu § 2012 OZ k zajištění práva na náhradu škody do její předpokládané výše. Prokáže-li dopravce zadavateli, že vzniklá škoda bude kryta z pojištění odpovědnosti dopravce, zadavatel jistotu uvolní; v opačném případě zadavatel uvolní jistotu až po uhrazení náhrady škody.
 1. Dopravce není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku za zadavatelem třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu zadavatele.
 1. Dopravce činí zadavateli slib odškodnění k náhradě škody (včetně nákladů na vymáhání škody), jenž zadavateli v souvislosti s přepravou vznikla.
 1. Dopravce prohlašuje, že je schopen přepravu za sjednaných podmínek provést, zná, splňuje a zavazuje se dodržovat všechny zákonné předpisy dotčených zemí pro řádné vykonání mezinárodní přepravy.
 2. Tato smlouva nahrazuje veškerá předchozí jednání o této smlouvě, obsahuje plné znění přepravní smlouvy ve smyslu § 1740 odst. 3 a § 2555 OZ. Jakýkoliv návrh na změnu znění této smlouvy ze strany dopravce se považuje za dodatek k této smlouvě jen pokud byl písemně akceptován zadavatelem.
 1. Smlouva se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. (občanským zákoníkem, též jako „OZ“), Úmluvou o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (též jako „Úmluva CMR“) a dalšími právními předpisy ČR a EU.
 2. Smluvní strany sjednávají, že zadavatel za jakékoli škody vzniklé dopravci odpovídá do výše 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), tedy smluvní strany výslovně sjednávají, že dopravce se vzdává práva na náhradu škody v rozsahu nad 10.000,- Kč. Pro vyloučení pochybností smluvní strany konstatují, že dopravcovo právo na náhradu škody zadavatelem se omezuje do výše 10.000,- Kč včetně. Zadavatel je oprávněn započítat jakékoli vzájemné nároky smluvních stran, a to i nesplatné.
 1. Strany vylučují ust. § 2050 OZ a tedy sjednávají, že právo zadavatele na náhradu škody v plné výši není dotčeno ujednáním o smluvních pokutách sjednaných v této smlouvě. Výše jednotlivých smluvních pokut vyjadřuje zájem zadavatele na řádném plnění této smlouvy a obě strany jsou s výší smluvní pokutou vyjádřeného zájmu srozuměny a akceptují danou výši jako přiměřenou. Smluvní pokuta je splatná 7 dní od odeslání výzvy zadavatele. Cenou přepravy pro účely určení výše smluvní pokuty se rozumí sjednaná základní cena přepravného včetně DPH. Dopravce není povinen hradit smluvní pokuty sjednané touto přepravní smlouvou, pokud porušení jeho povinnosti bylo způsobeno vyšší mocí.
 1. Smluvní strany sjednávají, že pro případ odlišného ujednání v této smlouvě se ujednání označená jako „Obecná ujednání přepravní smlouvy“ pod body 1 až 26 obsažená na posledních dvou stranách této smlouvy použijí v případě, že není jinde v této smlouvě ujednáno jinak, tedy ujednání obsažená v této smlouvě, jsou –li odlišná od ujednání označených jako „Obecná ujednání přepravní smlouvy“ pod body 1 až 26 obsažených na posledních dvou stranách této smlouvy, nezpůsobují neplatnost takových ujednání, ale mají před ujednáními označenými jako „Obecná ujednání přepravní smlouvy“ pod body 1 až 26 obsaženými na posledních dvou stranách této smlouvy přednost.
 1. Jako právo rozhodné procesní i hmotné sjednávají smluvní strany právo české. Současně smluvní strany sjednávají místní příslušnost soudů pro řešení případných sporů z této smlouvy tak, že v případě příslušného okresního soudu je tímto soudem Okresní soud v Hradci Králové a v případě příslušného krajského soudu je tímto soudem Krajský soud v Hradci Králové.
 1. Smluvní strany svým podpisem potvrzují, že si smlouvu řádně přečetly a jsou srozuměny s jejím obsahem.

Objednávka služeb

Máte zájem o naše služby? Nebo se chcete nejprve na něco zeptat?
Napište nám.

Wasso s.r.o.

Sídlo a účtárna:
Jelínkova 83
293 06
Kosmonosy
IČ: 018 74 080

Sklad:
Kuřívody 615
471 24
Ralsko – Kuřívody

Dispečink

Česko + skladování:
604 301 668
Česko + Slovensko:
702 154 605
Mezinárodní přepravy:
603 809 191
Mezinárodní přepravy:
737 230 941
Mezinárodní + námořní přepravy:
608 005 025

Email

Kontakt:
dispo@wasso.cz
Účtárna:
fakturace@wasso.cz